مبارزه، سازگاری، پذيرش :الگوی استفاده از اينترنت در ايران

محدوديت در ابراز نظر مخالفان و تبادل آزاد نظرات در فضای عمومی، يکی از دلایل عمده استفاده ايرانيان از فضای عمومی برای ابراز نظر است. اينترنت يکی از معدود فضاهايی است که ايرانی ها می توانند تا اندازه ای بحث آزاد را تجربه کنند و کمتر تحت محدوديت های سياسی و اجتماعی است. تحقيق درباره استفاده از اينترنت در ايران نشان می دهد گروه بزرگی از مردم در فضای آنلاين به فعاليت های مختلفی مشغولند که تعدادشان به سرعت زياد می شود.